Dato primitivo 4. 1781 caso goya
Goya 01_778
Goya 03_4919
Goya 06_11363
PANTALLA 2 (00847)
PANTALLA 2 (01076)